ரா‌சி பல‌ன்

கருணாஸுக்கு ஒரு சட்டம்; ராஜாவுக்கு ஒரு சட்டமா என்று ஸ்டாலின் கூறுவது..