மற‌க்க முடி‌யுமா

பேண்டும், சட்டையும் கிராப்புமாய் இருந்தவனை `இளையராஜா' என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று அன்னக்கிள...